ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
THE IMPORTANCE OF DUODENAL BIOPSY IN THE ADULTS WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA [YMJ]
YMJ. 2011; 5(17): 353-359

THE IMPORTANCE OF DUODENAL BIOPSY IN THE ADULTS WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA

Kamil Ozdil1, Abdurrahman Sahin1, Umit Akyuz2, Turan Calhan1, Adil Nigdelioglu1, Bilgehan Yuzbasıoglu1, Resul Kahraman1, Hakan Demirdag1
1Umraniye Training and Research Hospital. Department of Gastroenterology.
2Fatih Sultan Mehmet Training and Reseach Hospital, Department of Gastroenterology.

AIM To evaluate the outcomes of the duodenal biopsy done for the assessment of mucosal disease in patients investigated for iron deficiency anemia (IDA), underwent upper and lower gastrointestinal system endoscopies that revealed no remarkable macroscopic pathologic findings. METHOD One hundred and ninety adult patients with IDA who had inspection and biopsy of the stomach and second part of the duodenum during endoscopy. The control group consisted of 237 subjects, who had undergone upper and lower gastrointestinal system screening for any reason, and in whom duodenal biopsy was done despite the assessment of no remarkable pathological finding. Endoscopic and histopathologic findings were compared between groups. RESULT: Patient’s mean age was 43.39± 14.00 years (17 and 87 years) and with the mean age of for the study and control groups mean age was 43.20±14.35 years. Of the subjects in the study group, 75.3% and 59.9% of subjects in the control group were female. Celiac disease was determined in 2.6% (n=5) subjects in the study group. Three women patient with celiac had IDA with no diarrhea or dyspepsia- like complaints. Two men patient with celiac disease had IDA and diarrhea. Routine duodenal biopsy was statistically significant in patients investigated for IDA (P=0.017). Other gastric mucosal changes didn’t differ in patients with IDA than normal subjects. Atrophic gastritis and H. pylori gastritis didn’t influence iron status in these patients. CONCLUSION Duodenal biopsy should perform in all patients referred to gastroscopic examination for iron deficiency anemia.

Keywords: Iron deficiency anemia;duodenal biopsy.

ERİŞKİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE DUODENAL BİYOPSİNİN ÖNEMİ

Kamil Ozdil1, Abdurrahman Sahin1, Umit Akyuz2, Turan Calhan1, Adil Nigdelioglu1, Bilgehan Yuzbasıoglu1, Resul Kahraman1, Hakan Demirdag1
1Umraniye Training and Research Hospital. Department of Gastroenterology.
2Fatih Sultan Mehmet Training and Reseach Hospital, Department of Gastroenterology.

AMAÇ Demir eksikliği anemisi için gastroskopiye yönlendirilen ve endoskopik bir lezyon saptanmayan hastalarda duodenal biyopsilerin değerlendirilmesi. METOD Demir eksikliği nedeni ile gastroskopiye yönlendirilen 190 erişkin hasta çalışmaya katılmıştır. Kontrol grubu olarak herhangi bir neden için gastroskopiye gönderilen ve duodenal biyopsisi alınmış 237 hasta alınmıştır. Her iki grubun endoskopik ve histolojik bulguları karşılaştırılmıştır. BULGULAR Hastaların yaş ortalaması 43.39± 14.00 yıl (17-87 yıl) ve control grubunun yaş ortalaması 43.20±14.35 yıl idi. Hasta grubunda %75.3 ve kontrol grubunda %59.9 hasta kadın idi. Hasta grubunda %2.6 (n=5) oranında çölyak hastalığı saptanmıştır. Hastaların 3’ü kadındı ve ishal veya dispeptik semptomları yoktu. İki erkek hastada ise ishal vardı. Demir eksikliği anemisinde rutin duodenal biyopsi almak istatisitksel anlamlı olarak çölyak hastalığı tanısı koydurmaktadır (P=0.017). Diğer mukozal patolojiler açısından her iki grup benzerdi. Bu grupta atrofik gastrit ve H.pylori gastritis demir eksikliğini etkilememekte idi. SONUÇ Demir eksikliği anemisi için gastroskopiye yönlendirilen hastalarda duodenal biyopsi alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi; duodenal biyopsi.

Kamil Ozdil, Abdurrahman Sahin, Umit Akyuz, Turan Calhan, Adil Nigdelioglu, Bilgehan Yuzbasıoglu, Resul Kahraman, Hakan Demirdag. THE IMPORTANCE OF DUODENAL BIOPSY IN THE ADULTS WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA. YMJ. 2011; 5(17): 353-359
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale