ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
A COMPARISON OF TWO DIFFERENT DOSES OF BUPIVACAINE IN CAUDAL ANESTHESIA FOR NEONATAL CIRCUMCISION: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL [YMJ]
YMJ. 2012; 6(23): 526-533

A COMPARISON OF TWO DIFFERENT DOSES OF BUPIVACAINE IN CAUDAL ANESTHESIA FOR NEONATAL CIRCUMCISION: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL

Sevgi Bilgen1, Ozge Koner1, Ferdi Menda1, Safak Karacay2, Elif Cigdem Kaspar3, Selami Sozubir2
1Yeditepe University Hospital, Anesthesiology Department
2Yeditepe University Hospital, Pediatric Surgery Department
3Yeditepe University Medical Faculty

Objective:We aimed to compare the analgesia quality of caudal block of low volume, high concentration bupivacaine to the conventionally used volumes and concentrations of the drug in neonates undergoing circumcision with sole caudal anesthesia. Material and Methods: Fifty neonates, undergoing circumcision were randomly assigned to low volume high concentration (group LVHC, n=25) and control groups (group C, n=25). In group LVHC 0.5 ml/kg bupivacaine 0.375% (1.875 mg/kg) and group C 1 ml/kg bupivacaine 0.25% (2.5 mg/kg) was used. Hemodynamic parameters, block onset and analgesia periods were compared. Pain scores were evaluated hourly for 3 hours postoperatively with NIPS (neonatal infant pain score). Student’s t-test for continuous variables, X2 and Mann– Whitney U-tests were used for nominal and/or categorical variables. Results: Demographic, hemodynamic data, block onset time (group LVHC and C values were 4.9±1 vs 5.2±2 mins, respectively; p=0.53) was similar and postoperative median NIPS were identical among the groups (median value of (0); p=0.7, p=0.9, p=1). None of the neonates required additional analgesic postoperatively. Conclusions: Low volume high concentration caudal bupivacaine provided a similar perioperative analgesia quality, time and safety profile compared to conventional doses in awake neonates undergoing circumcision. LVHC bupivacaine may be used to reduce the risk of local anesthetic toxicity in neonates.

Keywords: Neonatal caudal anesthesia; bupivacaine; circumcision.

NEONATAL SÜNNET İÇİN UYGULANAN İKİ FARKLI BUPİVAKAİN DOZUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: RANDOMİZE KLİNİK ÇALIŞMA

Sevgi Bilgen1, Ozge Koner1, Ferdi Menda1, Safak Karacay2, Elif Cigdem Kaspar3, Selami Sozubir2
1Yeditepe University Hospital, Anesthesiology Department
2Yeditepe University Hospital, Pediatric Surgery Department
3Yeditepe University Medical Faculty

Amaç:Bu çalışmadaki amacımız neonatal sünnet prosedüründe kaudal blokta kullanılan düşük volüm, yüksek konsantrasyonlu bupivakain ile konvansiyonel olarak kullanılan doz ve konsantrasyonun analjezi kalitesinin karşılaştrılmasıdır. Materyal ve Metod:Sünnet planlanan elli neonat, randomize olarak düşük volüm, yüksek konsantrasyon (grup DVYK, n=25) ve kontrol gruplarına (grup K, n=25) ayrıldı. DVYK grubu neonatlara 0.5 ml/kg, %0.375 bupivakain (1.875 mg/kg), grup K’daki neonatlara ise 1 ml/kg, %0.25 bupivakain (2.5 mg/kg) ile kaudal blok uygulandı. Hemodinami, blok başlama ve analjezi süreleri karşılaştırıldı. NIPS (neonatal infant pain score) ile değerlendirilen ağrı, postoperatif 3 saat boyunca saatlik olarak kaydedildi. İstatistik değerlendirme, parametrik değerler için Student’s t-testi, nominal, kategorik değişkenler içinse, X2 ve Mann– Whitney U-testi ile yapılmıştır. Bulgular: Demografik, hemodinamik veriler, blok başlama süreleri (grup DVYK ve K değerleri sırasıyla 4.9±1 vs 5.2±2 dakikadır; p=0.53) ve postoperatif median NIPS skoru (postoperatif 1, 2, 3 saatlerde median değer (0); p=0.7, p=0.9, p=1) gruplar arasında benzerdi. Hiçbir neonatın cerrahiyi izleyen 24 saat içinde ilave analjezik ihtiyacı olmadı. Sonuç:DVYK kaudal bupivakain uygulaması, konvansiyonel bupivakain ile karşılaştırıldığında, benzer perioperative analjezi kalitesi, süresi ve güvenlik profili sağlamıştır. DVYK bupivakain, neonatal kaudal blok uygulamasında lokal anestezik toksisitesini azaltmak amacıyla da tercih edilebilir görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan kaudal anestezi;bupivakain;sünnet.

Sevgi Bilgen, Ozge Koner, Ferdi Menda, Safak Karacay, Elif Cigdem Kaspar, Selami Sozubir. A COMPARISON OF TWO DIFFERENT DOSES OF BUPIVACAINE IN CAUDAL ANESTHESIA FOR NEONATAL CIRCUMCISION: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL. YMJ. 2012; 6(23): 526-533
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale