ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
ISOLATED OVARIAN HYDATIDOSIS [YMJ]
YMJ. 2015; 10(-34-35): 926-929

ISOLATED OVARIAN HYDATIDOSIS

Canan Cimsit1, Tevfik Yoldemir2, Ihsan Nuri Akpinar1
1Marmara University Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
2Marmara University Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynaecology, Istanbul, Turkey

Hydatid disease is an endemic infection which has predilection to involve any organ, mainly the liver and the lung. When located at unusual sites like our case of primary ovarian echinococcosis, it is a great mimicker. Biopsy or aspiration of such lesions may cause devastating consequences like anaphylactic shock and spillage, requiring particular caution before any kind of intervention. Being familiar with imaging features of hydatid disease is essential in improving diagnostic accuracy and also preventing these adverse consequences. We report a case of primary ovarian hydatid cyst in postmenopausal women with suspected ovarian cancer. A 52- year- old woman complaining of abdominopelvic pain and weight loss was admitted to the gynecology department. The patient had tenderness and palpable left adnexial mass on vaginal examination. Ultrasound revealed hypoechoic heterogeneous mass with serpentine low reflections. CT was negative for other organ involvements. MRI revealed collapsed parasitic membranes as twisted linear structures within the lesion. This case report highlights one of the unique locations of primary Echinococcosis namely the ovaries and underlines the importance of imaging modalities in the differential diagnosis. Possibility of pelvic echinococcosis should be kept in mind in the pre- operative work up of ovarian masses especially in regions which are known to be endemic and in non-endemic geographic regions where immigrants are accepted.

Keywords: echinococcus, hydatid disease, ovarian, primary, pelvic, MRI.

İZOLE OVERİYAN HİDATİDOZİS

Canan Cimsit1, Tevfik Yoldemir2, Ihsan Nuri Akpinar1
1Marmara University Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
2Marmara University Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gynaecology, Istanbul, Turkey

Kist Hidatik endemik bir infeksiyon olup başta karaciğer ve akciğer olmak üzere tüm organları tutabilir. Sunduğumuz primer over ekinokokozu gibi nadir tutulumun görüldüğü lokalizasyonlarda başka patolojieri taklit edebilir. Lezyonlara yönelik tanısal biyopsi ve aspirasyonun anafilaktik şok veya yayılıma neden olabileceğini göz önünde bulundurarak girişim öncesi tedbirli olmayı gerektirmektedir. Kist hidatik lezyonlarının radyolojik özelliklerini bilmek tanı ve olası yan etkileri önlemeye yardımcı olacaktır. Over malignitesi şüphesi olan postmenapozal olguda rastladığımız primer over kist hidatik olgusunu sunmaktayız. Abdominopelvik ağrı ve kilo kaybı şikayetleriyle jinekoloji bölümüne başvuran 52 yaşındaki kadın hastanın vajinal muayenesinde sol over lojunda hassasiyet ve palpasyonda sertlik bulunmuştur. Yapılan ultrasonografide içerisinde düşük ekolu yılanvari refleksiyonlar barındıran heterojen hipoekoik kitle görülmüştür. Batın BT tetkikinde herhangi bir organ tutulumu izlenmemiştir. MR tetkikinde içerisinde kollabe paraziter membranların izlendiği kitlesel lezyon görülmüştür. Sunulan olgu, Ekinokokun çok nadir yerleşim yeri olan primer over tutulumunun ve ayırıcı tanıda radyolojik modalitelerin öneminin altını çizmektedir. Özellikle endemik bölgelerde, over kitlesi nedeniyle operasyon öncesi hazırlık döneminde pelvik ekinokok ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: ekinokok, kist hidatik, over, primer, pelvik, MR görüntüleme.

Canan Cimsit, Tevfik Yoldemir, Ihsan Nuri Akpinar. ISOLATED OVARIAN HYDATIDOSIS. YMJ. 2015; 10(-34-35): 926-929
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale