ISSN: 1307-279X
Tortuous Internal Carotid Artery Mimicking an Oropharyngeal Mass [YMJ]
YMJ. 2008; 2(7): 99-101

Tortuous Internal Carotid Artery Mimicking an Oropharyngeal Mass

Fulden Yildirim Donmez1, Fuat Buyuklu2, Feride Kural Emiroglu1, Mehmet Coskun3
1Baskent University, Department of Radiology
2Baskent University, Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery
3Professor, Baskent University, Department of Radiology

Tortuosity of the internal carotid artery is rarely seen in otolaryngologic practice. It can be presented with abnormal sensation or may be asymptomatic. Diagnosis is important especially if a surgical procedure is planned and CT can be preferred as the diagnostic modality. In this case, we present a tortuous internal carotid artery, causing an oropharyngeal bulging, mimicking a mass lesion, diagnosed by computed tomography.

Keywords: Tortuosity, Internal carotid artery, CT

Orofaringeal Kitleyi Taklit eden Tortiöz Internal Karotid Arter

Fulden Yildirim Donmez1, Fuat Buyuklu2, Feride Kural Emiroglu1, Mehmet Coskun3
1Baskent University, Department of Radiology
2Baskent University, Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery
3Professor, Baskent University, Department of Radiology

Otolaringoloji muayenelerinde tortiöz internal karotid arter nadiren görülmektedir. Boğazda anormal gelen bir his ile prezente olabileceği gibi asemptomatik de olabilir.Özellikle cerrahi girisim düsünülmesi durumunda tanı önemli olup, BT tercih edilebilecek bir tanı yöntemidir. Bu olguda sisliğe neden olarak orofaringeal kitleyi taklit eden ve BT ile tanısı konulan tortiöz internal karotid artere ait bulgular sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tortiöz, İnternal Karotid Arter, CT

Fulden Yildirim Donmez, Fuat Buyuklu, Feride Kural Emiroglu, Mehmet Coskun. Tortuous Internal Carotid Artery Mimicking an Oropharyngeal Mass. YMJ. 2008; 2(7): 99-101
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale