ISSN: 1307-279X
GALACTOMANNAN ANTIGEN TEST AND REAL TIME PCR IN DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN NEUTROPENIC BONE MARROW TRANSPLANT PATIENTS [YMJ]
YMJ. 2011; 5(17): 343-348

GALACTOMANNAN ANTIGEN TEST AND REAL TIME PCR IN DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN NEUTROPENIC BONE MARROW TRANSPLANT PATIENTS

Yesim GUROL1, Yener KOC2, Iskender KARALTI1, Zehra KİRPİTCİ1, Zuhal TEKKANAT TAZEGUN1, Sesin KOCAGOZ3, Tanıl KOCAGOZ1, Gulden CELİK1
1Yeditepe University Hospital Microbiology and Clinical Microbiology, Istanbul.
2Yeditepe University Hospital Stem Cell Transplant Unit,Istanbul.
3Yeditepe University Hospital Infectious Diseases,Istanbul.

Background:In hematopoetic stem cell transplant (HSCT) recipients, moulds have emerged as a major cause of mortality and incidence of invasive aspergillosis has been shown to be increased. Rapid diagnostic procedures are needed in order to diagnose invasive fungal infections especially aspergillus infections. METHODS In this retrospective study, in their neutropenic fever episodes the results of galactomannan tests (GM) (Platelia Aspergillus test, Bio-Rad, France) applied 37 stem cell transplant patients in Yeditepe University Hospital, were handled. Galactomannan results were evaluated by blood or sputum cultures and/or fungal PCR. The total number of tests applied to these samples were 69. RESULTS Among four ex patients, everything was correlated in only one patient. From 66 PCR tests, 3 tests (4,5%); from 69 GM tests 6 tests (9%) were found as positive. CONCLUSION The definition of invasive fungal disease and treatment and diagnosis guidelines are revised and the place of the galactomannan test and PCR is still being discussed; such studies should take place for also standardization and validation of these tests.

Keywords: Aspergillus; fungal PCR;galactomannan;stemcell;transplantation.

GALAKTOMANNAN ANTİJEN VE REAL TİME PCR TESTLERİNİN NÖTROPENİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANT HASTALARINDAKİ İNVAZİF MANTAR ENFEKSİYONLARI TANISINDAKİ YERİ

Yesim GUROL1, Yener KOC2, Iskender KARALTI1, Zehra KİRPİTCİ1, Zuhal TEKKANAT TAZEGUN1, Sesin KOCAGOZ3, Tanıl KOCAGOZ1, Gulden CELİK1
1Yeditepe University Hospital Microbiology and Clinical Microbiology, Istanbul.
2Yeditepe University Hospital Stem Cell Transplant Unit,Istanbul.
3Yeditepe University Hospital Infectious Diseases,Istanbul.

Hematopoetik kemik iliği transplant alıcılarında, mantarlar mortalitenin en önemli nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmış ve invazif aspergillozis insidansında artmış olmuştur. Hızlı tanı prosedürleri invazif fungal enfeksiyonlarını özellikle aspergillus enfeksiyonlarının tanısı için gereklidir. GEREÇ-YÖNTEM Retrospektif çalışmamızda nötropenik ateş ataklarında Yeditepe Üniversitesi Hastanesindeki 37 kemik iliği transplant hastasına uygulanan galaktomannan test (GM) (Platelia Aspergillus test, Bio-Rad, France) sonuçları ele alınmıştır.Galaktomannan sonuçları kan veya balgam kültürleri ve/veya fungal PCR sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Toplam değerlendirilen test sayısı 69’dur. BULGULAR Kaybedilen dört hastada yapılan testler sadece bir hastada ilişkili bulunmuştur. 66 PCR testinden 3 test (%4,5); 69 GM testinden 6 test (%9) pozitif olarak saptanmıştır.SONUÇ Invazif fungal hastalığın tanısı, tedavisi ve tanı rehberleri revize edilmekte ve galaktomannan testi ve PCR ın yeri tartışılmaktadır. Bu tür çalışmalar bu testlerin standardizasyonu ve validasyonu için de gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Galaktomannan; aspergillus; kemik iliği; transplantasyon, fungal PCR.

Yesim GUROL, Yener KOC, Iskender KARALTI, Zehra KİRPİTCİ, Zuhal TEKKANAT TAZEGUN, Sesin KOCAGOZ, Tanıl KOCAGOZ, Gulden CELİK. GALACTOMANNAN ANTIGEN TEST AND REAL TIME PCR IN DIAGNOSIS OF INVASIVE FUNGAL INFECTIONS IN NEUTROPENIC BONE MARROW TRANSPLANT PATIENTS. YMJ. 2011; 5(17): 343-348
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale