ISSN: 1307-279X
THE EARLY DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND RIFAMPICIN RESISTANCE IN SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS [YMJ]
YMJ. 2015; 10(-34-35): 907-915

THE EARLY DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND RIFAMPICIN RESISTANCE IN SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS

Meltem Agca1, Suna Turk1, Dildar Duman1, Kadriye Terzioglu2, Merve Tepetam1, Aysun Misirlioglu1
1Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Uludağ University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Introduction: Early diagnosis and accurate treatment of tuberculosis is the most effective way to control the disease and prevent transmission. Xpert Mycobacterium tuberculosis (MTB)/ rifampicin (RIF) system is a nucleic acid amplification technology-based real time polymerase chain reaction (PCR) test, which can detect mycobacterium tuberculosis and rifampicin resistance in clinical specimens within two hours. In this study we aimed to evaluate diagnostic performance of Xpert MTB/RIF assay. Materials and Methods: 129 clinical samples including sputum, bronchial lavage and pleural fluid. Of these samples, 40 were smear positive and culture positive, 41 were smear- negative and culture-positive. In the study the results of X-pert MTB/RIF assay was compared to those obtained by culture (Löwenstein Jensen medium). Results: All smear positive and culture positive cases has been determined by Xpert MTB/RIF test. Xpert MTB /RIF test reached 95.12% sensitivity, 97.82% specifity in the diagnosis of smear- negative pulmonary tuberculosis. The sensitivity of the test in detecting rifampicin resistance was found as 81.8% with a rate of 96.92% spesificity.Conclusion: Reliable results for detection of mycobacterium tuberculosis and rıfampicin resitance can be obtained with Xpert MTB/RIF test within two hours of receipt.

Keywords: Tuberculosis, rapid diagnosis, Xpert MTB/RIF test, rifampicin resistance.

YAYMA NEGATİF TÜBERKÜLOZDA MİKOBAKTERİ TÜBERKÜLOZ VE RİFAMPİSİN DİRENCİNİN ERKEN SAPTANMASI

Meltem Agca1, Suna Turk1, Dildar Duman1, Kadriye Terzioglu2, Merve Tepetam1, Aysun Misirlioglu1
1Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Uludağ University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey

Amaç: Erken tanı ve doğru tedavi tüberküloz hastalığının kontrolü ve bulaştırıcılığını önlemek için en etkili yoldur. Xpert Mycobacterium tuberculosis MTB / Rifampisin (RIF) sistemi Xpert (MTB) iki saat içinde klinik örneklerde mikobakteri tüberküloz ve rifampisin direncini saptayabilen nükleik asit amplifikasyon teknolojisi tabanlı gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir. Bu çalışmada Xpert MTB / RIF testinin tanısal performansının değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal ve Method: Balgam, bronş lavajı ve plevra sıvısı içeren 129 klinik örnek alındı. Bu örneklerin, 40 ı yayma ve kültür pozitif, 41 i yayma negatif ve kültür pozitif idi. Çalışmada X-Pert MTB / RIF test sonuçları ile kültür (Löwenstein Jensen ortamı) sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm yayma ve kültür pozitif örnekler Xpert MTB / RIF testi ile tespit edilmiştir. Yayma negatif kültür pozitif akciper tüberkülozu olgularında Xpert MTB / RIF testi %95,1 duyarlılığa, %97,8 özgüllüğe ulaştı. Rifampisin direncinin saptanmasında testin duyarlılığı %96,9 özgüllük oranı ile %81.8 olarak bulundu. Sonuç: Xpert MTB / RIF testi ile mikobakteri tüberküloz ve rifampisin direncinin saptanmasında iki saat içinde güvenilir sonuçlar elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, hızlı tanı, X-pert MTB/RIF test, rifampisin direnci.

Meltem Agca, Suna Turk, Dildar Duman, Kadriye Terzioglu, Merve Tepetam, Aysun Misirlioglu. THE EARLY DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND RIFAMPICIN RESISTANCE IN SMEAR NEGATIVE TUBERCULOSIS. YMJ. 2015; 10(-34-35): 907-915
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale