ISSN: 1307-279X
Yeditepe Medical Journal
COMPUTED TOMOGRAPHY SCENOGRAM, FOLLOWED BY LOW DOSE TOMOGRAPHY -IF NECESSARY- IN PLACE OF CHEST RADIOGRAPHY: IS CHEST RADIOGRAPHY NOT NECESSARY ANYMORE? [YMJ]
YMJ. 2011; 5(20): 454-458

COMPUTED TOMOGRAPHY SCENOGRAM, FOLLOWED BY LOW DOSE TOMOGRAPHY -IF NECESSARY- IN PLACE OF CHEST RADIOGRAPHY: IS CHEST RADIOGRAPHY NOT NECESSARY ANYMORE?

Duzgun Yıldırım1, Terman Gumus2, Celalettin Yuksel3
1Iskenderun Military Hospital, Department of Radiology, Hatay, Turkey.
2VKV American Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey.
3Gumussuyu Military Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey.

Purpose When performing chest radiography, a decision needs to be taken on all thoracic bone-tissue and bronchovascular markers by examining a two dimensional plane. The aim of this study was to investigate whether topogram-based assessment is equivalent to digital radiography. If so, it may be possible to continue to the exam by ultra low dose computed tomography (CT) or finish it. May the direct radiography would still be necessary if so... Materials and Methods 100 cases were included in this study. Digital antero-posterior chest radiographies and thoracic CT images (meadiastinal and parenchymal windows) taken using ultra low dose, two-tube CT scan were available for the cases. These diagnosis of the cases was based on epicrisis. The diagnosis and CT scans were considered gold standard and chest radiographies and CT topogram findings were evaluated by two independent radiology experts. For benign (hematoma, fibrous nodule and calcified nodule) and metastatic nodules, lesions with a diameter smaller and greater than 1 cm were evaluated separately. For both tests, the radiographs and CT topograms were labeled as positive (p) and negative (n) depending on the presence and absence, respectively, of the pathological abnormality. Statistical analysis was undertaken accordingly. Results While topogram findings were superior in cases of bronchiectasis, for benign and malignant nodules larger than 1 cm and for malignant nodules smaller than 1 cm, both topogram and digital chest radiography detected lesions with similar efficiency. Neither of the two methods detected ground glass opacities. For all other pathologies, information obtained via digital chest radiography was significantly superior to that obtained via topogram. Conclusion For the advanced evaluation of pulmonary pathologies, despite the fact that CT technologies are well developed, digital radiographies taken prior to topogram are not unnecessary and will possibly be used forever. While they provide similar images, for most of the important pulmonary or thoracic pathologies except bronchiectasis, digital chest radiography provides information similar or more frequently superior to topogram.

Keywords: Pulmonary nodule; pulmonary mass; computerized tomography; X-Ray graphy.

AKCİĞER GRAFİSİ YERİNE ÖNCE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SKENOGRAM, SONRA GEREKİRSE DÜŞÜK DOZ TOMOGRAFİ: AKCİĞER GRAFİSİ ARTIK GEREKSİZ Mİ?

Duzgun Yıldırım1, Terman Gumus2, Celalettin Yuksel3
1Iskenderun Military Hospital, Department of Radiology, Hatay, Turkey.
2VKV American Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey.
3Gumussuyu Military Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey.

Amaç Akciğer grafisinde, sadece iki boyutlu bir düzleme bakarak, tüm torasik kemik-yumuşak doku, bronkovasküler işaretleri hakkında karar vermek zorundayız. Bu çalışma ile bizim amacımız, topogram ile değerlendirmenin dijital grafiye denk olup olmadığını araştırmaktır. Eğer öyle ise, topogram sonrası çok düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) ile devam etmek veya sadece topogram ile çalışmayı bitirmek mümkün olacaktır. Bu durumda, direkt grafi, acaba hala gerekli olacak mı... Materyal ve Metod Çalışmaya 100 olgu dahil edildi. Olguların dijital ön-arka akciğer grafisi, toraks ve parankim penceresinde görüntüleri elde edilmiş çok düşük dozlu BT kesitleri mevcut idi. Olguların tanıları, epikriz bilgileri dikkate alınarak değerlendirildi. Bu tanılar ile birlikte BT kesitleri altın standart olarak kabul edilip; akciğer grafi bulguları ile BT-topogram bulguları, iki ayrı radyoloji uzmanı tarafından bağımsız olarak değerlendirildi. Benign (hamartom, fibronodül, kalsifik nodül) ve metastatik nodüller için değerlendirmede; 1 cm’den küçük lezyonlar ve 1 cm’den büyük çaplı lezyonlar ayrı ayrı değerlendirildi. Her iki test için de patolojinin varlığının tespiti durumunda pozitif (p), saptanmaması durumunda negatif (n) olarak işaretlendi. İstatistiksel değerlendirmeler de buna göre yapıldı. Bulgular Bronşiektezide topogram verileri daha üstün iken; 1 cm’den büyük benign ve malign nodüllerde, 1 cm’den küçük malign nodüllerde ise hem topogram hem de direkt dijital akciğer grafisi lezyonları eşit oranda tespit etmiş idi. Buzlu cam tarzında patolojiler ise her iki test ile de tespit edilememişti. Lezyon grupları içindeki diğer tüm patolojilerin tespitinde ise; direkt dijital akciğer grafisi ile tespit edilen bulgular topogram verilerinden anlamı derecede daha üstün idi. Sonuç Pulmoner patoloji için ileri evaluasyonda, BT sistemlerinde teknoloji ne kadar iyi gelişmiş olursa olsun, topogramdan önce alınan dijital direkt grafiler ile incelemeler gereksiz olmayıp, belki de sonsuza kadar alınmaya devam edecektir. Birbirine benzer görüntüler sunmalarına karşın, bronşiektazi dışında çoğu önemli pulmoner ya da torasik patolojide dijital akciğer grafisi, topograma göre ya benzer ya da daha sıklıkla üstün bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner nodül; pulmoner kitle; bilgisayarlı tomografi; direkt grafi.

Duzgun Yıldırım, Terman Gumus, Celalettin Yuksel. COMPUTED TOMOGRAPHY SCENOGRAM, FOLLOWED BY LOW DOSE TOMOGRAPHY -IF NECESSARY- IN PLACE OF CHEST RADIOGRAPHY: IS CHEST RADIOGRAPHY NOT NECESSARY ANYMORE?. YMJ. 2011; 5(20): 454-458
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale